Category: เอกสารที่ต้องเตรียม

ข้อแนะนำการย้ายเข้า – สำหรับผู้ซื้อคนไทย

เพื่อป้องกันการเสียเวลากับเอกสารที่อาจผิดพลาด ทางทีมงานขอแนะนำว่าการดำเนินการเรื่องของทะเบียนบ้าน, มิเตอร์ไฟฟ้า, และมิเตอร์น้ำ ผู้ซื้อหากไม่มีเวลาไปทำธุรกรรมต่างๆเอง ทางทีมงานของเรามีบริการจากพนักงานที่ไว้ใจได้และมีความเข้าใจประสานงานกับหน่วยงานราชการให้

Read More

MOVING-IN Guide – For Foreigner

Congratulations on the recent purchase of your new Thailand Property. To help you better prepare and understand the required actions

Read More

ข้อแนะนำการขายอสังหาฯ – สำหรับผู้ขายคนไทย

เมื่อมีการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งสองฝ่ายจะทำการเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายโดยมีการวางเงินมัดจำตามที่ตกลงไว้ในสัญญา ทั้งนี้สัญญาจะซื้อจะขายจะกำหนดขอบเขตของวันโอนไว้เช่นกัน (การวางเงินมัดจำอาจแตกต่างกันในแต่ละโครงการ)

Read More

ข้อแนะนำการซื้ออสังหา – สำหรับผู้ซื้อคนไทย

เมื่อพบอสังหาฯที่ต้องการจะซื้อแล้วจะมีการทำสัญญาจองขึ้นระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขายเพื่อเป็นการตกลงว่าจะไม่มีการขายอสังหาฯดังกล่าวให้ผู้อื่นและจะทำการขายภายในเวลาที่กำหนด ผู้จะซื้อจะให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมวางเงินมัดจำแก่ผู้จะขาย

Read More

Thailand Property Buyers Guide – For Foreigners

Thailand is a fantastic country and comes with a wide variety of properties for you to choose from. Our Superior

Read More